ภาพกิจกรรม
งานวันวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2555 ( 14-03-2556 )

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2555 ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา การแข่งขันสะพานกรัดาษ การแข่งขันประกวดร้องเพลง การตอบปัญหาวิชาการ และการบรรยายให้ความรู้ผลิตภัณฑ์และการใช้งานหลังคา ตราช้าง ฯลฯ