หน้าหลักครูจิราพร ปัญญารักษาครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ปวช.1B