Innovation Awards ครั้งที่ 6"ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับภาคเหนือ

  
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 Innovation Awards ครั้งที่ 6 ระดับภาค (ภาคเหนือ )
ประจำปีการศึกษา 2555


แผนกวิชาช่างก่อสร้างคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" (Tiger Eco render) (อาชีวศึกษา) ระดับภาค (ภาคเหนือ )ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.ญาณี ทำบุญ และอ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายบุญเลิศ แสนวังทอง 2.นายณัฐฎกิตติ์ ลี้ตระกูล 3.นายบดินทร์ มีแดง