Innovation Awards ครั้งที่ 4 ระดับชาติ


แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Innovation Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 4


แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ร่วมประกวด “เสือ Innovation Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 4”  ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เป็นการประกวดด้านการสร้างสรรค์งานฉาบพื้นผิว (Texture) ผนังก่ออิฐฉาบปูนด้วยผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์  โดยการนำความคิดสร้างสรรค์ของสาขาวิชาศิลปกรรมผนวกกับสาขาวิชาการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลงานที่มีความสวยงามและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการฉาบ โรงงานปูนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ผลงานของทีมชื่อว่า ลีลาไทย ซึ่งเป็นผนังกลิ้งลายเมล็ดข้าวเปลือก ผสมกับลายฉลุไม้โบราณ ผลงานของแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ  อ.ญาณี ทำบุญ และ อ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ  1.นายกิตติคุณ  แสงชาติ      2.นายณัฐพล    ปัญญา    3.นายบุญเลิศ  แสนวังทอง