โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคเหนือ


นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคเหนือ 


    คณะครูหมวดวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา -  เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ระดับ ปวช. – ปวส. ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา  ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ได้แก่ 
    - โครงงานกระเบื้องคำแก้ว ระดับ ปวช.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพรัตน์ ขุนคำ , นายวราพงษ์ อินทพันธุ์  ปวช. 3 แผนกช่างก่อสร้าง เอ 

        ซึ่งโครงงานกระเบื้องคำแก้ว ระดับ ปวช.  ได้รับคัดเลือก จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ไปเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา