Cement & Concrete Innovation ครั้งที่ 3 ระดับภาคเหนือ


ผลงานผนังสำเร็จรูปมวลเบา ชนะเลิศการประกวด Cement and Concrete Innovation ระดับภาคเหนือ 


ผลงานผนังสำเร็จรูปมวลเบา ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ชนะเลิศการประกวด Cement and Concrete Innovation ครั้งที่ 3 ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2551ที่ผ่านมา  ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก และจะได้เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศต่อไป เป็นผลงานของนักศึกษาสาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.ญาณี ทำบุญ และอ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายสุพัฒน์ สมพร นายอนุพงษ์ ใจยาบุตร และนายประทีป เพ็ญธรรม

  คุณสมบัติของ ผนังสำเร็จรูปมวลเบา ได้แก่
1.ความสวยงาม คงไว้ซึ่งลักษณะ รูปลักษณ์
2.วัสดุหาง่ายไม่เกิดมลภาวะในกระบวนการผลิต
3.มีน้ำหนักเบาขนย้ายง่าย
4.ประหยัดโครงสร้าง ลดการรับน้ำหนักโครงสร้าง และประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง
5.วัตถุดิบหาง่ายตามท้องถิ่น และนำวัตถุดิบที่เหลือจากการสีข้าวนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
6.ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
     โดยคณะกรรมการตัดสิให้เหตุผลที่ให้ผลงาน ผนังสำเร็จรูปมวลเบา ชนะเลิศ ว่า สามารถนำไปต่อยอดได้ ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย น้ำหนักเบา สีสวยงาม รูปทรงโดดเด่น กันความร้อน ใช้วัสดุเหลือใช้ มีการทดสอบและปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเสริมเหล็กและเทคนิคการอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงและทำเป็นอุตสาหกรรมได้