นวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 INNOGOINTER


 

นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน นวัตกรรมแฟร์ครั้งที่ 8 INNOGOINTER  ประจำปีการศึกษา 2555

คณะครูหมวดวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้างเข้าร่วมการประกวด นวัตกรรมแฟร์ครั้งที่ 8 INNOGOINTER  ประจำปีการศึกษา 2555
ประเภทอายุไม่เกิน18ปี  ระดับภาคเหนือ(ตอนบน) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  1. อ.ชมนาด พรมมิจิตร     2. อ.พิมพ์พร  วิสุทธิกาญจน์    3. อ.อรรฐรพล  บุญเรือง


ผลงานที่ส่งเข้าประกวด “Terrazzo flooring waste ceramics” ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  1.นายเจษฎา  ศรีบุญมี  2.นายฤกษ์ดี   ทาอินทร์  3.นายอภิชัย   ธรรมศรี 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด “Eco ceramic Block” ได้รับรางวัลชมเชย 
นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1.นายพลวัฒน์ แก้วอินต๊ะ  2.นายธีรวัฒน์ คำใจ  3.นายศุภสิทธิ์ สิทธิกุล