โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555


นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับประเทศ
        
  คณะครูหมวดวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเลือกจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา -  เอสโซ่ ภาคเหนือ และระดับประเทศ
ซึ่งโครงงานกระเบื้องคำแก้ว ระดับ ปวช.  ได้รับคัดเลือก จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ไปเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ได้ส่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2555
1.ระดับ จังหวัด ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2.ระดับ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จ.พิษณุโลก
3.ระดับ ประเทศ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ


ชื่อโครงงาน “ศึกษาการนำเซรามิกบดมาใช้ประโยชน์ในการทำวัสดุปูพื้น”
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  1.นายเจษฎา  ศรีบุญมี 2.นายฤกษ์ดี   ทาอินทร์ 3.นายอภิชัย   ธรรมศรี แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1. อ.ชมนาด พรมมิจิตร     2. อ.พิมพ์พร  วิสุทธิกาญจน์    3. อ.อรรฐรพล  บุญเรือง
     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1. ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ระดับภาค     ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3. ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อโครงงาน “การศึกษาขนาดของเซรามิกบดที่มีผลต่อกำลังอัดในคอนกรีตบล็อค’’
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  1.นายพลวัฒน์ แก้วอินต๊ะ 2.นายธีรวัฒน์ คำใจ,3.นายศุภสิทธิ์ สิทธิกุล แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1. อ.ชมนาด พรมมิจิตร     2. อ.พิมพ์พร  วิสุทธิกาญจน์    3. อ.อรรฐรพล  บุญเรือง
     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1. ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
2. ระดับภาค     ได้รับรางวัลชมเชย