Cement & Concrete Innovation ครั้งที่ 1 ระดับประเทศ


แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 Cement & Concrete Innovation ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549

แผนกวิชาช่างก่อสร้างคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน เสือ Cement & Concrete Innovation ครั้งที่ 1 (อาชีวศึกษา) ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2549
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.ญาณี ทำบุญ และอ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายสามารถ  วงค์สุวรรณ์  2.นายณัฐพงศ์  ดุมเพชร