Innovation Awards ครั้งที่ 6"ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" ระดับประเทศ


แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 Innovation Awards ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ
คว้ารางวันชนะเลิศ 2 ปีซ้อน เป็นที่น่าภาคภูมิใจ

แผนกวิชาช่างก่อสร้างคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" (Tiger Eco render) (อาชีวศึกษา) ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่  15 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา 

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.ญาณี ทำบุญ และอ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย
นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายบุญเลิศ แสนวังทอง 2.นายณัฐฎกิตติ์ ลี้ตระกูล 3.นายบดินทร์ มีแดง