ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับ ปวช.

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ปวช.1 158  19  177  -
ปวช.2 98 8  106  -
ปวช.3 91  3 94  -
รวมทั้งหมด  347  30  377  -

ระดับ ปวส.

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ปวส.1  109  12  121  -
ปวส.2 84  6 90  -
รวมทั้งหมด 193  18  211  -