ตารางสอนครู

ตารางสอนครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 1/2562 

          ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
               1. อ.ญาณี        ทำบุญ
               2. อ.ธนกาญจน์  สำเภาลอย
               3. อ.วิเชียร       ปัญญาจักร
               4. อ.มานิต        ช่วยงาน
               5. อ.พัชรินทร์     ปัญญา
               6. อ.ทวีศักด์      แก้วประดับ
               7. อ.สาคร         ปัญญาจักร 
               8. อ.จิรวัฒน์        หล่อสุวรรณ
               9. อ.ขวัญฤทัย      เจริญปิยะวิวัฒน์

          ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
               1. อ.วาริศา      สุริยศ
               2. อ.ฤทธิ์ธิธรรม     เจียมพิศุทธิ์
               3. อ.วัชรากร       พะนอจันทร์
               4. อ.อาทิตย์      ศรีสุวรรณ
               5. อ.พรวิมล     นันต๊ะ
               6. อ.ทวีรักษ์    จันที    
               7. อ.ภานุวัฒน์   กันทะวงค์