ตารางสอนครู

ตารางสอนครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2/2560 

          ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
               1. อ.ญาณี        ทำบุญ
               2. อ.ธนกาญจน์  สำเภาลอย
               3. อ.วิเชียร       ปัญญาจักร
               4. อ.มานิต        ช่วยงาน
               5. อ.วศพล        จันทรา
               6. อ.พัชรินทร์     ปัญญา
               7. อ.ทวีศักด์      แก้วประดับ
               8. อ.สาคร         ปัญญาจักร 
    9. อ.จิรวัฒน์      หล่อสุวรรณ


          ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
               1. อ.วาริศา      สุริยศ
               2. อ.ฤทธิ์ธิธรรม     เจียมพิศุทธิ์
               3. อ.วัชรากร       พะนอจันทร์
               4. อ.อาทิตย์      ศรีสุวรรณ
               5
. อ.ทวีรักษ์    จันที    
               6. อ.พรวิมล     นันต๊ะ
               7. อ.จ้าง1