ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน มทร.ล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

แผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ทุกคนที่สอบผ่านข้อเขียน

ของมหาวิทนาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงราย