ตารางการซ้อมเชียร์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2557