การแห่เทียนเข้าพรษา แผนกวิชาช่างก่อสราง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557

เริ่มเวลา 13.00 น. ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาเทคนิคเชียงใหม่

แห่ไป ณ วัดทูงยู้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

* นักเรียน ปวช.1 สวมชุดนักศึกษา (เสื้อขาว)
 
* นักเรียน ปวช.1,2 ปวส.1,2 สวมชุดนักศึกษาตามปกติ (เสื้อช็อป)