ประกาศเรื่องเสื้อสปอต์เดย์

ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ท่านใดที่ยังไม่ได้รับเมื้อสปรต์เดย์

ให้มาติดต่อรับที่ อ.สุภชาติ จงไกรจักร์ (อ.จุ๋ม) ด่วน!!!

ในกรณีที่มารับแล้วเสื้อหมด ทางแผนกจะคืนเงินให้ 200 บาท

(ในราคาเสื้อที่นักเรียน นักศึกษาจ่ายมา)