รับเงินสนับสนุนการแข่งขันโคมลอย ประจำปี 2557

ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ท่านใดที่มีความประสงค์จะแข่งขันประกวดโคมลอยของวิทยาลัยฯ

ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ให้ไปรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักศึกษา แล้วมารับเงินสนับสนุนค่าวัสดุในการทำโคมลอย

ได้ที่ อ.สุภชาติ จงไกรจักร์ (อ.จุ๋ม) จำนวน 500 บาท