การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 สาขางานปูน ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณะสังคมนิยมเวียดนาม

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 สาขางานปูน

ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณะสังคมนิยมเวียดนามการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 สาขางานปูน

ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณะสังคมนิยมเวียดนาม

นายรักษิต บานใจ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 สาขางานปูน

ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณะสังคมนิยมเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 19 – 29 ตุลาคม 2557