การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2558

การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2558  

แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ส่งทีมเข้าแข่งขันทักษะตามวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

ดังนี้ ทักษะงานปูน ทักษะงานไม้ ทักษะงานไม้เครื่องเรือน ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 

ทักษะงานโยธา ทักษะงานประมาณราคา และทักษะงานท่อ


ทั้งนี้ ทางแผนกช่างก็สร้างก็ได้คว้ารางวัลมามากมาย ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานปูน

อาจารย์ญาณี ทำบุญ  ผู้ควบคุม

1.นายพงษ์ หมอกคำ  ผู้เข้าแข่งขัน

2.นายมนัสชัย สกุณาศีรี ผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้

อาจารย์สาคร ปัญญาจักร์ ผู้ควบคุม

1.นายเอกชัย สุนิติภานนท์ ผู้เข้าแข่งขัน

2.นายวัชระ ศิริวรรณ ผู้เข้าแข่งขัน

3.นายปัญญาจารย์ เรายะ ผู้เข้าแข่งขัน

             

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน

อาจารย์พัชรินทร์ ปัญญา ผู้ควบคุม

1.นายณัฐกานต์ ธนันชัย ผู้เข้าแข่งขัน

2.นายสมบูรณ์ ทุน ผู้เข้าแข่งขัน

3.นายธนพล เวียงดี ผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานท่อ

อาจารย์แคทรียา ชวฤทธิ์ ผู้ควบคุม

1.นายอาฉ่า เหว่ยแมะ ผู้เข้าแข่งขัน

2.นายลัทธพล ประวัติชอบ ผู้เข้าแข่งขัน

 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะงานโยธา

อาจารย์ธนกาญจน์ สำเภาลอย ผู้ควบคุม

อาจารย์วาริศา สุริยศ ผู้ควบคุม

1.นายแสงเคอ ผู้เข้าแข่งขัน

2.นายสมเพชร สีแดง ผู้เข้าแข่งขัน

3.นายมณี ราชติง ผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันทักษะงานประมาณราคา

อาจารย์วศพล จันทรา ผู้ควบคุม

1.นางสาวอมรรัตน์ อินทะนนต์ ผู้ควบคุม

2.นายจักรกฤษณ์ เสรามัญ ผู้เข้าแข่งขัน

3.นายบุญส่ง ปัญญาบุญกุศล ผู้เข้าแข่งขัน


การแข่งขันทักษะงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

อาจารย์ไพรัตน์ ขุนคำ ผู้ควบคุม

1.นายศักดิ์สิทธิ์ ปันตี ผู้ควบคุม

2.นายสุรเดช เชษฐชมพู ผู้เข้าแข่งขัน

3.นายศุภนัฐ มะโน ผู้เข้าแข่งขัน

___________________________________________________________________________________________________