การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2558

การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2559

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กำหนดจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค

ได้จัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560

ณ จังหวัดลำพูน แผนกก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม และได้รางวัลต่างๆ ดั้งนี้


รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง 

ทักษะวิชา ประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช. 

ครูผู้ควบคุม อาจารย์ ฤทธิ์ธิธรรม เจียมพิศุทธิ์

ผู้เข้าแข่งขัน นายอาฉ่า เหว่ยแมะ 

นายศุภกานต์ คำรังษี

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ทักษะวิชา งานไม้เครื่องเรือน

ครูผู้ควบคุม อาจารย์  วัชรากร พะนอจันทร์

ผู้เข้าแข่งขัน  นายสมบูรณ์ ทุน

นายตันติกร แก้วสมุทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานสี และรางวัลชมเชยทักษะงานไม้ ระดับ ปวช.


ครูผู้ควบคุม อาจารย์ สาคร ปัญญาจักร 

ผู้เข้าแข่งขัน นายวัชระ ศิริวรรณ 

นายธีรพงศ์ มีเม่นรางวัลเหรียญ เงิน 

ทักษะวิชา ประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส.

ครูผู้ควบคุม อาจารย์ จิรวัฒน์ หล่อสุวรรณ

ผู้เข้าแข่งขัน นายสถิตคุณ ภัคดี

นายศุภวิชญ์ นวนใจ


อันดับ 5 

ทักษะวิชา งานปูน ระดับ ปวช.

ครูผู้ควบคุม อาจารย์ ญาณี ทำบุญ

ผู้เข้าแข่งขัน นายลัทธพล ประวัติชอบ

นายจิณณ์ ทิพาคำ


อันดับ 5 

ทักษะวิชา งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.

ครูผู้ควบคุม อาจารย์ สุภชาติ จงไกรจักร

ผู้เข้าแข่งขัน นายพงษ์ หมอกคำ

นายสุรเดช เชษฐชมพู

นายอัฐทวี อ๊อดเดช


อันดับ 7 

ทักษะวิชา งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวช.

ครูผู้ควบคุม อาจารย์ อาทิตย์ ศรีสุวรรณ

ผู้เข้าแข่งขัน นายจายสอง - 

นายสุเทพ คำแสง

นายชัยวัฒน์ ดวงบาล


ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

ทักษะวิชา งานโยธา

ครูผู้ควบคุม อาจารย์ วาริศา สุริยศ

ผู้เข้าแข่งขัน นายนำชัย ปอเจริญ

นายนริทร์ ดูแฮ