อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้แนะแนวการศึกษาโควตาพิเศษ ณ โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำคณะครูแนะแนวแผนกวิชาช่าง ดังต่อไปนี้ 1.นายทวีรักษ์ จันที แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 2.นายนพดล วังมณี แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 3.นางสาวอัญชลี สิงห์คำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.นายวันชัย วิเศษวงษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นายธนโชติ ศิริธนวัต แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 6. นายสารัช ศรีบูรณ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 7.นางสาวภรณ์ภิมล บุญเสริม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่างๆ และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564